ثبت نام / ورود
کارنامه شیراز

رضا زمانی

رضا زمانی
نام استاد :رضا زمانی
سمت :منتقد
توضیحات :همکار ماهنامه سینمایی فیلم به عنوان منتقد و نویسنده گرداننده صفحه ویژه هنر و تجربه در ماهنامه سینمایی فیلم از سال 1397 تا کنون برگزار کننده جلسات نقد هنروتجربه شیراز از سال 1396 تا کنون مدرس جلسات درک و تحلیل فیلم و شخصیت پردازی در آموزشگاه هنری آرت فکتوری شیراز در سال 1399 مدرس و برگزار کننده جلسات تاریخ سینما در پردیس سینمایی گلستان شیراز به شرح زیر: 1395 دوره اول:1 -پیدایش سینما. 2 -پیشرفت دستور زبان سینما با مطالعۀ سینمای دیوید وارک گریفیث. 3 -اکسپرسیونیسم آلمان. 4 - امپرسیونیسم فرانسه. 5 -مکتب مونتاژشوروی. 6 -فیلم یوروپ)در همآمیزی مکاتب(. 7 -سینمای کمدی آمریکا در عصر صامت. 8 - ورود صدا به سینما. 9 -سینمای ژاپن در دهه 1930 میالدی. 10 -سینمای آلمان در زمان حکومت نازیسم. 11 -رئالیسم شاعرانه فرانسه. 12 -تحوالت سینما پس از ساخت همشهری کین. دوره دوم: بررسی سینمای کالسیک آمریکا در دهه های 1930 و 1940 میالدی در قالب دوازده جلسه. 1396 دوره سوم: بررسی سینمای آمریکا در دهه 1950 میالدی در چهارده جلسه. دوره چهارم: بررسی سینما آمریکا در دهه 1960 میالدی در قالب چهارده جلسه. 1397 دوره پنجم: پخش و بررسی سه گانه


کارگاه های تشکیل شدهدوره های تشکیل شده

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top